Foreningen » Forretningsudvalg
Forretningsudvalget:
Består af 3 personer, alle vælges for en 2-årig periode
1 person vælges i ulige år, 2 personer vælges i lige år
Udstikke de overordnede retningslinier
Ansvarlig for afholdelse af generalforsamling
Styrke klubånd
Bindeleddet mellem foreningens udvalg
Styrke samarbejdet udvalgene imellem
Opkræve kontingent i henhold til spillerlister (ultimo oktober)
Sørge for at foreningen deltager aktiv i lokalsamfundet
 
Formand:
Gå foran ,samt have det overordnede overblik
Modtage posten til foreningen fra KFUM m.m. - samt fordele den
Kontakten udadtil
Lave dagsorden til FU-møder og bestyrelsesmøder i samråd med FU
Ordstyrer til FU- og bestyrelsesmøder
Skrive udtalelser
Årsberetning til generalforsamling
Fanebestyrer
Redigere haandoffice
 
 
Kassereren:
Ansvarlig for foreningens regnskab, medlemsregistrering og kontingentopkrævning.
Løbende betaling af udgifter - bogført i foreningens regnskabsprogram
Opfølgning af budget, orientering af FU og bestyrelse
Opbevaring af trænerkontrakter
        Jan.  Indberetning af medlemsopgørelse til DIF og DHF
        Maj. Ansøge Herning kommune om:                                                              
               medlemstilskud – iflg. medlemsopgørelse
               Afregne trænerhonorar iflg. kontrakt
        Sep. Driftregnskab, status og budget
               Afslutte årsregnskabet til godkendelse af revisorerne
               Fremlægge regnskabet til generalforsamling
        Dec. Rykke for kontingentrestancer
               Afregne trænerhonorar iflg. kontrakter
Foreningen er ikke moms eller arbejdsgiver registreret, hvorfor der p.t. ikke indberettes til Told & Skat.
 
 
 
Sekretær:
Skrive referater v/generalforsamling, FU-, bestyrelses- og fællesmøder
Skrive telegrammer til konfirmander og bryllupper m.v.
Skrive indlæg til avisen
Sørge for hjemmesiden & Facebook.
Sørge for Conventus.
 
 
Fælles opgaver i FU.
Finde personer til bestyrelsen i SKI.
Finde personer til samarbejdsudvalget mellem SKI, VUIF og KFUM idræt.
Vinding KFUM | Grønningen 36 | 7550 Sørvad | Tlf.: 61557206 | CVR.: 29457247